پادمت پادرى مدرن نسل جديد كفپوشهاى ورودى ساختمان كه تركيبى از الومينيم و موكت مي باشد و مانع ورود گرد و غبار كفش به داخل ساختمان مي شود. جنس پادرى از بهترين نوع الومينيوم سخت وابديده مي باشد و جنس موكت ان پلى پروپيلن واز نوع ترافيكى و ساخت بلژيك مي باشد